Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)


Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.

Okrągły Stół – opozycja: A – F

 

Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów)
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.


 

Okrągły Stół – strona opozycyjno-solidarnościowa:     A – F,    G – Ł,    M – P,    R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

Okrągły Stół – strona koalicyjno-rządowa:     A – F,    G – Ł,    M – P,    R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

(kliknij w nazwisko, aby uzyskać więcej informacji o danej osobie)

 

strona opozycyjno-solidarnościowa: A - F

Ambroziak Jacek

radca prawny Sekretariatu Episkopatu Polski, „Przeglądu Powszechnego”, „Tygodnika Solidarność”

uczestnik spotkań w Magdalence (protokolant)

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Amsterdamski Stefan

profesor filozofii, Instytut Historii, Nauki, Oświaty i Techniki PAN

autor i tłumacz wydawnictw niezależnych

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Balazs Artur

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Rolnictwa

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Banaszkiewicz Bolesław

prawnik, adiunkt Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego (ekspert)

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Baumgart Piotr

technik, mechanik samochodowy, właściciel gospodarstwa rolno-ogrodniczego

od kwietnia 1987 wiceprzewodniczący Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”

członek Rady Kościelnej Fundacji zaopatrzenia Wsi w Wodę

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Rolnictwa

Beksiak Janusz

profesor ekonomii, Katedra Zarządzania w Gospodarce SGPiS

członek zespołu doradców ekonomicznych „S”

członek Rady Konsultacyjno-Programowej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Komisji Krajowej NSZZ „S”

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Bender Ryszard

historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

współprzewodniczący Chrześcijańsko-Demokratycznego Klubu Myśli Politycznej w Warszawie

wiceprezes Zarządu Głównego Stronnictwa Pracy

Zespół ds. Reform Politycznych

Beszta-Borowski Jan

rolnik-rencista, poprzednio instruktor mechanizacji rolnictwa

członek Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”

Podzespół ds. Rolnictwa

Betka Krzysztof

górnik KWK „Victoria” w Wałbrzychu

przewodniczący Tymczasowej Komisji Górniczej Zagłębia Wałbrzyskiego

Podzespół ds. Górnictwa

Białek Paweł

Podzespół ds. Zdrowia

Białkowski Grzegorz

profesor fizyki, Uniwersytet Warszawski

członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Bierecki Grzegorz

polonista, edytor

członek Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS Gdańsk

redaktor niezależnych pism gdańskiego NZS: „Impuls”, „Biuletyn Informacyjny”

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Bikont Piotr

Podzespół ds. Młodzieży (asystent przewodniczącego)

Bitner Robert

student IV roku Politechniki Warszawskiej

członek Komisji Uczelnianej NZS i Rady Delegatów Studenckich

współinicjator Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Soli Deo”

Podzespół ds. Młodzieży

Boguta Grzegorz

doktor nauk przyrodniczych, biofizyk, Uniwersytet Warszawski

współzałożyciel i szef Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOW-a)

od 1976 współpracownik KOR

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Bojarski Włodzimierz W.

energetyk-ekonomista, profesor w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN

autor publikacji i odczytów nt. gospodarczo-społeczno-religijne

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Podzespół ds. Górnictwa

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Boratyński Jakub

najmłodszy uczestnik obrad,  maturzysta IX LO w Warszawie

organizator sejmików samorządowych i niezależnych struktur młodzieżowych

Podzespół ds. Młodzieży

Borawski Mieczysław

prawnik, starszy inspektor ekonomiczny w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu

Podzespół ds. Górnictwa

Bratkowski Stefan

dziennikarz, prezes rozwiązanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

autor „Gazety Dźwiękowej:, represjonowany

uczestnik obrad plenarnych

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Brzuzy Ryszard

technik, elektromonter maszyn i urządzeń w KWB „Bełchatów”

przewodniczący Komitetu Strajkowego (luty 1989)

Podzespół ds. Górnictwa

Budzyński Marek

architekt, wykładowca Politechniki Warszawskiej

doradca Regionu Mazowsze ds. mieszkaniowych (1980-81)

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego (ekspert)

Bugaj Ryszard

ekonomista, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

zastępca kierownika Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Komisji Krajowej NSZZ „S” (1980-81)

publicysta prasy niezależnej

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności) (współprzewodniczący)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego) (współprzewodniczący)

Bujak Zbigniew

technik elektroenergetyk, przewodniczący Regionu „Mazowsze” NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Byczewski Iwo

doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Bydlińska Zofia

odpowiedzialna za informacje dla prasy związkowej i regionów NSZZ „S”

Celiński Andrzej

socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

szef gabinetu Lecha Wałęsy (1-04 – 13-12-1981), sekretarz KKW NSZZ”S” (od listopada 1987)

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Młodzieży (współprzewodniczący)

Chłap Zbigniew

profesor Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie

członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia „S”

Podzespół ds. Zdrowia

Chmielowa Maria

lekarz pediatra, profesor medycyny

kierownik Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu

Podzespół ds. Zdrowia

Chojnacki Eryk

student V roku historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

przewodniczący Międzyuczelnianej Komisji NZS Lublin

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Ciemniewski Jerzy

prawnik, adiunkt w Instytucie Państwa i Prawa PAN

członek Komitetu Helsińskiego w Polsce

Zespół ds. Reform Politycznych (ekspert)

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej

Ciompa Piotr

student III roku historii na Uniwersytecie Warszawskim

wiceprzewodniczący NZS UW

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Czartoryski Paweł

profesor ekonomii i historii nauki

kierownik Zakładu Badań Kopernikańskich Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN

współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy (Piekary Śląskie, Warszawa) i Duszpasterstwa Rolników

Podzespół ds. Górnictwa

Podzespół ds. Młodzieży (ekspert)

Czernecki Bernard

ksiądz rzymskokatolicki, b. proboszcz Parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju

Podzespół ds. Górnictwa  (obserwator)

Czerwiec Piotr

student V roku elektroniki na Politechnice Warszawskiej

rzecznik Niezależnego Zrzeszenia Studentów podczas obrad Okrągłego Stołu

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Dąbkowski Włodzimierz

wykładowca w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa SGGW-AR w Warszawie

Podzespół ds. Rolnictwa (ekspert)

Dąbrowski Piotr

inżynier rolnictwa, adiunkt w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

współautor „Raportu o stanie wsi i rolnictwa (1985-86)

Podzespół ds. Rolnictwa

Dembowski Bronisław

biskup rzymskokatolicki, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

uczestnik spotkań w Magdalence

obserwator obrad plenarnych

Diem Tadeusz

doktor inżynier fizykochemik, adiunkt na Politechnice Warszawskiej

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Dietl Jerzy

profesor ekonomii, kierownik Katedry Obrotu Towarowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

członek Kościelnego Komitetu Rolniczego

Podzespół ds. Rolnictwa

Dłużniewski Jerzy

mistrz tkacki, rzemieślnik

założyciel RKW Ziemi Łódzkiej, członek TKK

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Dobrowolski Władysław

ekonomista, tłumacz tekstów technicznych

działacz ruchu ekologicznego

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Dobrucki Andrzej

prawnik w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

autor ekspertyzy dla Lecha Wałęsy nt. problemu mieszkaniowego w Polsce

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Doktor Jan

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (asystent przewodniczącego)

Domagalska Stanisława

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu (asystent przerwodniczącego)

Dominiak Władysław

ekonomista, docent w Centrum Badawczo-Rozwojowym Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego

kierownik Zakładu Badań Społeczno-Ekonomicznych, wykładowca SGPiS

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Doroszewska Urszula

Podzespół ds. Zdrowia (asystent przewodniczącego)

Downarowicz Michał

specjalista ds. ochrony powietrza w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Poznaniu

przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska w Miejskiej Radzie Narodowej w Poznaniu

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Duda Roman

matematyk, profesor w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

współtwórca Studium Społecznego Archidiecezji Wrocławskiej

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Dunin-Horkawicz Kinga

Podzespół ds. zdrowia (ekspert)

Dworak Jan

polonista, dziennikarz, publicysta „Powściągliwości i Pracy”

do grudnia 1981 redaktor „Tygodnika Solidarność”

publicysta prasy niezależnej, publikuje m.in. w „PWA” i „21”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Dybowski Tomasz

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Dziewanowski Kazimierz

prawnik, dziennikarz, publicysta, autor książek

w 1981 zastępca redaktora naczelnego „Tygodnia Solidarność”

członek Społecznej rady Wydawnictw Niezależnych

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Edelman Marek

lekarz kardiolog, doktor medycyny

jeden z dowódców powstania w getcie warszawskim

Podzespół ds. Zdrowia

Falandysz Lech

prawnik-kryminolog, doktor hab., docent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca prawa karnego

publicysta prasy niezależnej

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (ekspert)

Falkowska-Szymańska Wanda

prawnik, ekonomista, dziennikarka, autorka książek

przewodnicząca Klubu Publicystów Prawno-Społecznych SDP (1980-81)

członek zarządu Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat”

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (ekspert)

Fikus Dariusz

dziennikarz i publicysta

sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1980)

publicysta pracy niezależnej

autor wydanych poza cenzura książek: „Foksal;81” oraz „Pseudonim Łupaszka”

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Findeisen Władysław

profesor, rektor Politechniki Warszawskiej (1981-85)

uczestnik obrad plenarnych

Podzespół ds. Nauki Oświaty i Postępu Technicznego

Frasyniuk Władysław

technik samochodowy, kierowca MPK we Wrocławiu

przewodniczący RKW Dolny Śląsk

uczestnik spotkań w Magdalence

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Frąckowiak Marek

redaktor techniczny wydawnictw książkowych, pracownik Biblioteki Żydowskiego Instytutu Historycznego

współorganizator Porozumienia Niezależnych Organizacji Harcerskich

członek Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Podzespół ds. Młodzieży

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

powrót na górę strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *