Okrągły Stół

Okrągły Stół pozwolił Polsce wyjść z dyktatury – bez ofiar, szubienic, plutonów egzekucyjnych...

Z pewnością kryła się też za Okrągłym Stołem słabość. Ludzie władzy byli już zbyt słabi, by opozycję demokratyczną zniszczyć, zaś ludzie opozycji solidarnościowej zbyt słabi, by władzę komunistyczną obalić.

(Adam Michnik, 4 kwiecień 2006)

 

Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie.

Co prawda nie było tam żadnego tajnego spisku, lecz nastąpiła fraternizacja i początek pewnej polityki,
w ramach której za udział w komunistycznym systemie należą się przywileje.
Cała istota procesu społecznego po 1989 r. polegała na tym, że w walce o usytuowanie w zupełnie nowej strukturze społecznej, gospodarce rynkowej, ludzie z tamtego systemu mieli olbrzymią przewagę.

(Lech Kaczyński, 6 luty 2009)


Zobacz artykuł dot. politycznych realiów 1989 roku - Potrzebny odwrót od wszechwładzy!

zobacz stronę - wybory czerwcowe 1989 r.

Okrągły Stól – opozycja: R – Z

 

Negocjacje „Okrągłego Stołu” prowadzili od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przedstawiciele władz PRL i opozycji solidarnościowej, przy udziale obserwatorów, przedstawicieli Kościołów: rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. Rozpoczęto i zakończono je w Pałacu Rady Ministrów PRL (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

Łącznie w jego obradach wzięło udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów, obserwatorów)
(Listę osób ustaliłem na podstawie stenogramów oraz informacji z obrad, a także listy asystentów strony opozycyjno – solidarnościowej, którą 9 maja 2017 r. odnalazłem w domowym archiwum)

Od tego wydarzenia rozpoczęły się zmiany ustrojowe PRL, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. Był to początek polskiej drogi do wolności.


 

Okrągły Stół – strona opozycyjno-solidarnościowa:      A – F,    G – Ł,    M – P,    R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

Okrągły Stół – strona koalicyjno-rządowa:      A – F,    G – Ł,    M – P,    R – Z

(kliknij w odnośnik, aby przejść do odpowiedniej strony)

 

(kliknij w nazwisko, aby uzyskać więcej informacji o danej osobie)

 

strona opozycyjno-solidarnościowa: R - Z

Radziewicz Edward

technik samochodowy, dźwigowy w Zarządzie Portu Szczecin Świnoujście

działacz związkowy, w sierpniu 1988 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

wydelegowany na obrady przez MKS Szczecin

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Radziewicz Julian

pedagog, docent w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie, kierownik Zakładu Systemów Wychowawczych

działacz związkowy, publicysta i redaktor prasy niezależnej: „Tu Teraz”, „Edukacja i Dialog”, „Wielka Gra”

doradca samorządów uczniowskich, przewodniczący Komisji Rzecznictwa Praw Uczniowskich

Podzespół ds. Młodzieży (ekspert)

Radziwiłł Anna

doktor nauk humanistycznych, historyk, nauczycielka w LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie

uczestniczka konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, współpracownik KIK w Warszawie

autorka publikacji w „Zeszytach Edukacji Narodowej”

autorka ekspertyz nt. stanu edukacji dla Episkopatu i Prymasowskiej Rady Społecznej

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Rajpert Krzysztof

doktor nauk medycznych, ginekolog-położnik w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gliwicach

działacz związkowy, członek prezydium Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia w Katowicach

członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia NSZZ „S”

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Regulski Jerzy

inżynier, ekonomista, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

autor ok. 200 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki miasta, samorządu terytorialnego i planowania przestrzennego

uczestnik konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”

wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego (współprzewodniczący)

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego (współprzewodniczący)

Reguła Janusz

student V roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku

współorganizator NZS na AM, członek Komisji Uczelnianej NZS

Podzespół ds. Zdrowia

Reiff Ryszard

dziennikarz, publicysta, działacz polityczny

redaktor naczelny „Słowa Powszechnego” (1950-53), autor książek niezależnych

przewodniczący Stowarzyszenia „PAX” (1979-81), poseł na Sejm dwóch kadencji

prezes Związku Sybiraków

Zespół ds. Reform Politycznych

Robakowski Czesław

inżynier górnik w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie, sztygar w kopalni „Olkusz-Pomorzany”

działacz związkowy, internowany, represjonowany

wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Olkuszu

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Rokicki Zbigniew

rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego

członek Duszpasterstwa Rolników

członek prezydium Tymczasowej Krajowej rady Rolników „S”

Podzespół ds. Rolnictwa

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Rokita Jan Maria

prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

przewodniczący NZS na UJ (1980-81), działacz ruchu „Wolność i Pokój”

od 1986 przedstawiciel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S” w Krakowie

Podzespół ds. Młodzieży

Romaszewski Zbigniew

doktor fizyki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor „Acta Physica Polonica”

współorganizator akcji pomocy dla robotników Radomia (1978), od 1977 członek KSS „KOR”

współautor Raportu Helsińskiego oraz Komisji Helsińskiej KSS „KOR” (1980)

kierownik Komisji Interwencji Regionu Mazowsze NSZZ „S” (1980-81)

współtwórca Radia „S”, członek RKW Mazowsze, członek KKW NSZZ „S”, represjonowany

od 1986 przewodniczący Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S”

współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie (1988)

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Rosner Jan

prawnik, ekonomista, emerytowany profesor SGPiS, dziennikarz

przed 1939 w Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie, po 1945 m.in. w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej

działacz polityczny i związkowy, członek Rady Programowej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KK NSZZ „S”

przewodniczący Sekcji Polityki Społecznej polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Rozmarynowicz Andrzej

adwokat, doktor praw, absolwent WSH, Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Nauk Politycznych UJ

obrońca w procesach politycznych

członek Komisji Prawnej Episkopatu,Rady Archidiecezjalnej w Krakowie oraz zarządu KIK w Krakowie

działacz samorządu adwokackiego, członek Naczelnej Rady Adwokackiej

wiceprzewodniczący Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (1981)

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Rutkowski Henryk

historyk, zastępca kierownika Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historii PAN

sekretarz zarządu „Caritas Academica” w Warszawie, członek Klubu Inteligencji Katowickiej w Warszawie

członek Zarządu Głównego oraz wiceprezes oddzialu warszawskiego Towarzystwa Miłośników Historii

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Rykowski Zbigniew W.

socjolog w Instytucie Turystyki w Warszawie

współzałożyciel i przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS na Uniwersytecie Warszawskim

członek zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Salmonowicz Jerzy

pracownik naukowy w Instytucie Oceanologii PAN

członek MKZ Gdańsk

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Samsonowicz Henryk

historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego (1978-82), członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego (współprzewodniczący)

Sanocki Janusz

inżynier organizacji produkcji, specjalista w Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego

działacz związkowy, internowany, represjonowany

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Sapkowski Adolf

mgr inż., hydrotechnik, koordynator inwestycji w przedsiębiorstwie „Żegluga na Odrze”

członek Polskiego Klubu Ekologicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Sellin Jarosław

historyk, nauczyciel historii w V LO w Gdańsku

od 1983 działacz Ruchu Młodej Polski, współzałożyciel i prezes Związku Akademickiego „Verbum”

współorganizator Gdańskiego Towarzystwa Politycznego „Młoda Polska”

Podzespół ds. Młodzieży

Sidorowicz Władysław

lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych we Wrocławiu

od 1966 organizator struktur niezależnych ZMW, działacz Międzyuczelnianego Komitetu Studenckiego

działacz związkowy, internowany, represjonowany

Podzespół ds. Zdrowia

Sienkiewicz Henryk

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

uczestnik spotkań w Magdalence

Skórzewska Jadwiga

adwokat, do 1986 sędzia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie

wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Ministerstwie Sprawiedliwości (1980-81)

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Sokołowska Magdalena

profesor doktor hab., kierownik Zakładu Zdrowia i Medycyny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

ekspert Biura Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia

uczestnik konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” (1980-82)

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Sosnowski Andrzej

student V roku Uniwersytetu Gdańskiego

członek prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS

Podzespół ds. Młodzieży

Siła-Nowicki Władysław

emerytowany adwokat, obrońca w procesach politycznych

od 1987 członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa

doradca Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Szczecinie

zaproszony przez stronę koalicyjno-rządową

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Staniszewska Grażyna

polonistka, kierowniczka domu kultury, bibliotekarka

redaktor regionalnego biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”

działacz związkowy, koordynator regionalnych struktur NSZZ „S”,  członek KKW NSZZ „S”

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Stankiewicz Tomasz

ekonomista, adiunkt, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

publicysta niezależny, autor ekspertyz ekonomicznych dla RKW Mazowsze, TKK, KKW NSZZ „S”

doradca Regionu Mazowsze NSZZ „S”, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S”  UW (1981)

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Górnictwa (ekspert)

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Stanowski Adam

pedagog, socjolog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (katedra Socjologii Rodziny i Wychowania)

współzałożyciel i wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych

rektor Studium Społecznego przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Stalowej Woli

członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Starczewska Krystyna

polonistka, doktor filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, adiunkt w Zespole Etyki

wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

od 1976 współpracownik KOR, od 1978 wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych

ekspert Zespołu Oświaty NSZZ „S” (1980-81)

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Starczewski Stefan

polonista, pedagog, współzałożyciel i działacz Komitetu Helsińskiego w Polsce

od 1976 współpracownik KOR, redaktor naczelny Kwartalnika Politycznego „Krytyka” (1978-81)

kierownik Zespołu Oświaty NSZZ „S” (1981)

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Staręga-Piasek Joanna

socjolog-gerontolog, kierownik Zakładu Teorii Pomocy Społecznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

od 1984 członek redakcji  „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”

Podzespół ds. Zdrowia

Stawikowski Antoni

astrofizyk, docent w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu

działacz związkowy, przewodniczący Zarządu Regionu Toruń NSZZ „S”

Zespół ds. Reform Politycznych

Stawski Grzegorz

technik mechanik, sztygar w PRG na KWK „Manifest Lipcowy”

sygnatariusz „Porozumień Jastrzębskich” (1980)

rzecznik prasowy Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (sierpień 1988)

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Górnictwa

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Stelmachowski Andrzej

prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Teologii Katolickiej

od 1975 członek Prymasowskiej Rady Budowy Kościołów, członek Komisji Episkopatu „Iustitia et Pax”

od 1987 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

współzałożyciel Kościelnej Fundacji na Rzecz Rolnictwa, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej

ekspert Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych KK NSZZ „S” (1980-81), doradca „S” RI, TKK NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Podzespół ds. Górnictwa

Podzespół ds. Rolnictwa (współprzewodniczący)

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Stępczak Kazimierz

biolog, ekolog, zoolog, docent w Zakładzie Zoologii Ogólnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

pełnomocnik Rady Wydziału Biologii UAM do działań na rzecz ochrony środowiska przed energią jądrową

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Stępień Jerzy

radca prawny w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach, radca Kieleckiej Kurii Diecezjalnej

działacz związkowy, internowany, represjonowany

od 1986 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S”

współzałożyciel Towarzystwa Przemysłowego Staropolskiego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Stępniak Henryk Janusz

inżynier rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego

członek Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S”

przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Stanisław Stomma

emerytowany docent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicysta „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”

od 1946 związany ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”

poseł na Sejm, przewodniczący Koła Posłów „Znak” (1957-76)

przewodniczący Prymasowskiej Rady Społecznej (1981-85)

przewodniczący Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Reform Politycznych

Strzembosz Adam

prawnik, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego

przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Ministerstwie Sprawiedliwości (1980-81)

członek prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (współprzewodniczący)

Suchocki Andrzej

doktor fizyki, adiunkt w Instytucie Fizyki PAN

od 1970 harcerz, instruktor, komendant szczepu im. Batalionu „Parasol” w Warszawie

członek Rady Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej, Komitetu Założycielskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Podzespół ds. Młodzieży (ekspert)

Szaniawski Klemens

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, logik, filozof, kierownik Zakładu Logiki

autor prac naukowych z zakresu logiki, filozofii, nauki i etyki

uczestnik konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy

przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych (1980-81)

współorganizator Kongresu Kultury, rozwiązanego po wprowadzeniu stanu wojennego

uczestnik obrad plenarnych

Szczeklik Andrzej

profesor medycyny, kierownik Kliniki Akademii Medycznej w Krakowie

współprzewodniczący prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „S” w AM

Podzespół ds. Zdrowia

Szczepański Jan Józef

pisarz, autor powieści, orientalista

członek Rady Programowej Towarzystwa Kursów Naukowych

prezes Związku Literatów Polskich (1980-83)

współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Szczepański Jarosław Józef

historyk, dziennikarz, reporter, specjalizuje się w problematyce górniczej

laureat nagrody publicystów niezależnych im. J. Zieleńskiego (1988)

dziennikarz m.in. „Tygodnika Solidarność”, miesięcznika „Powściągliwość i Praca”

uczestnik strajku w KWK „Manifest Lipcowy” (1988)

Podzespół ds. Górnictwa (asystent przewodniczącego)

Szwajkiewicz Edward

technik elektryk w Stoczni Gdańskiej

działacz związkowy, m.in. członek Tymczasowego Zarządu Regionu w Gdańsku

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Szymanderski Jacek

socjolog w Instytucie Historii PAN

działacz związkowy, represjonowany

działacz Duszpasterstwa Byłych Internowanych i Więźniów Politycznych

współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego Przeciw Przemocy, ruchu „Wolność i Pokój”

rzecznik prasowy Tymczasowej Krajowej rady Rolników „S”

Podzespół ds. Rolnictwa

Szynkiel Piotr

kierowca-mechanik w Centralnym Szpitalu Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie

od 1984 działacz Federacji Młodzieży Walczącej, uczestnik akcji Grup Oporu „Solidarni”

członek Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW, przedstawiciel w Regionie Mazowsze NSZZ „S”

Podzespół ds. Młodzieży (ekspert)

Śleszyński Jarosław

asystent w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

działacz samorządu uczelnianego w WSPS

kierownik Sekcji Kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Podzespół ds. Młodzieży

Ślisz Józef

rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego

działacz NSZZ „S” RI (1980-81), przewodniczący komisji ds. realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

przewodniczący Tymczasowej Krajowej Rady Rolników NSZZ „S”

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Rolnictwa

Grupa robocza ds. ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Świda-Ziemba Hanna

socjolog, docent w Zakładzie Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

publicystka niezależna, członek Senatu UW (do 1987)

przewodnicząca komisji Zakładowej NSZZ „S”

Podzespół ds. Młodzieży (ekspert)

Tachasiuk Henryk

rolnik-mechanizator, ślusarz w ZM „Ursus”

działacz związkowy, członek Komitetu Organizacyjnego NZZ S” i Rady Pracowniczej ZM „Ursus”

Podzespół ds. Młodzieży

Taylor Jacek

adwokat w Zespole Adwokackim nr 7 w Gdańsku-Wrzeszczu, obrońca w procesach politycznych

od 1978 doradca prawny  i zastępca sądowy działaczy Wolnych Związków Zawodowych

współpracownik Biura Interwencyjnego KSS „KOR”

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Tkocz Stanisław

ksiądz rzymskokatolicki, redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”

Podzespół ds. Górnictwa  (obserwator)

Tokarczuk Antoni

socjolog, kierownik Biura Profesjonalnych Usług Prawnych, Ekonomicznych i Marketingowych sp. z o.o.

działacz związkowy, m.in. wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Bydgoszcz NSZZ „S”, sekretarz prezydium KK NSZZ „S”

internowany, represjonowany, członek KKW NSZZ „S”

Podzespół ds. Rolnictwa

Tołwiński Edmund

ekonomista, doktor na Wydziale Ekonomii Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego

na początku lat 80-tych współzałożyciel Duszpasterstwa Inteligencji Katolickiej

przewodniczący Rady Zakładowej ZNP na Uniwersytecie Gdańskim

Podzespół ds. Ekologii (ekspert)

Topiński Andrzej

doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Instytucie Planowania (1980-81)

współpracownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KK NSZZ „S”

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Grupa robocza ds. polityki gospodarczej

Trzeciakowski Witold

profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Analiz Makroekonomicznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

konsultant Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (Genewa), członek Komitetu „Polska 2000”

przewodniczący Kościelnego Komitetu Rolniczego, członek Prymasowskiej Rady Społecznej

przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Wodnej

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej (współprzewodniczący)

Podzespół ds. Górnictwa

Tuora Tadeusz

ekonomista, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Turowicz Jerzy

dziennikarz, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”

członek NSZZ „S”, SDP. ZLP, PEN-Clubu

członek Prymasowskiej Rady Społecznej, Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich

członek Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie

członek Światowej Konferencji ds. religii i Pokoju,  wiceprezes Towarzystwa Polsko-Izraelskiego

uczestnik obrad plenarnych

Umiastowski Jerzy

doktor medycyny (internista i biochemik) w Szpitalu Miejskim w Gdańsku

wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku

działacz związkowy, represjonowany, członek plenum Regionu Gdańsk NSZZ „S”

członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia NSZZ „S”

Podzespół ds. Zdrowia

Urban Henryk

inżynier elektryk w Zakładzie Transportu Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej

działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy

wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej Zakładu Transportu FSM

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Wałęsa Lech

elektryk w Stoczni Gdańskiej, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla

członek Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej (1970), od 1978 działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

w sierpniu 1980 przywódca strajku, przewodniczący MKS w Stoczni Gdańskiej, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych

działacz związkowy, internowany, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańsk, KKP i KK NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Wasilkowska Zofia

emerytowany sędzia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna), b. minister sprawiedliwości (1956-57)

współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce

członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Wertenstein-Żuławski Jerzy

socjolog, adiunkt w Instytucie Kultury (kultura młodzieżowa) przy Ministerstwie Kultury i Sztuki

członek zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie

Podzespół ds. Młodzieży (ekspert)

Węglarz Stanisław

górnik dołowy w Zakładzie Robót Górniczych w Łęcznej

działacz związkowy, przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S”

internowany, represjonowany, członek KKW NSZZ „S”

Podzespół ds. Górnictwa

Wieczorek Andrzej

ekonomista w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych

działacz związkowy, internowany

przewodniczący Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa „Unitra” WZT

prezes Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. nowego ładu ekonomicznego (przekształcona z grupy ds. samorządu i form własności)

Grupa robocza ds. samorządu i form własności (przekształcona w grupę roboczą ds. nowego ładu ekonomicznego)

Wielowieyski Andrzej

prawnik, ekonomista, publicysta „Gościa Niedzielnego”, „Królowej Apostołów”, „Przeglądu Katolickiego”, „Więzi”

członek konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

ekspert Episkopatu Polski ds. gospodarczych i związkowych, członek Prymasowskiej Rady Społecznej (1981-85)

członek zespołu doradców MKS w Stoczni Gdańskiej, doradca Lecha Wałęsy, KKW NSZZ „S”

uczestnik spotkań w Magdalence

uczestnik obrad plenarnych

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)  (współprzewodniczący)

Wierzbicki Zbigniew T.

doktor nauk prawnych, profesor socjologii na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu

wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, twórca subdyscypliny: socjologia ochrony środowiska

współzałożyciel i prezes Polskiego Klubu Ekologicznego (1980-84), Towarzystwa Ochrony Tatr

członek Komisji Spraw Ochrony Środowiska Rady Państwa, członek komitetów PAN: Ochrony Przyrody, „Człowiek i Środowisko”

Podzespół ds. Ekologii

Wilczyński Michał

doktor geologii w Państwowym Instytucie Geologicznym

działacz związkowy,  przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w PIG,  represjonowany

Podzespół ds. Ekologii

Wnuk-Lipiński Edmund

socjolog, docent doktor hab., kierownik Zakładu Badania Nierówności Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

ekspert ds. polityki społecznej na I Krajowym Zjeździe NSZZ „S” (1981)

członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Podzespół ds. Zdrowia

Wolak Ewa

lekarz radiolog w Szpitalu Miejskim nr 2 w Warszawie

członek redakcji „Głosu Medyka”, „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”

działacz związkowy, przewodnicząca Komitetu Koordynacyjnego „S” Warszawskiej Służby Zdrowia

Podzespół ds. Zdrowia

Woydt Maria

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej (asystent przewodniczącego)

Woźniak Zbigniew

socjolog medycyny, gerontolog, adiunkt Akademii Medycznej w Poznaniu

kierownik Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycznej Instytutu Medycyny Społecznej AM

(badania w dziedzinie socjologicznych problemów starości, funkcjonowania instytucji służby zdrowia)

Podzespół ds. Zdrowia (ekspert)

Woźniakowski Jacek

historyk sztuki, wydawca, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktor naczelny Wydawnictwa „Znak”

autor wielu książek, laureat nagrody im. A. Jurzykowskiego

członek Papieskiej Rady Kultury

współzałożyciel Klubów Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Krakowie

wykładowca Towarzystwa Kursów Naukowych

Podzespół ds. Środków Masowego Przekazu

Wóycicka Irena

ekonomistka, publicystka prasy niezależnej, członek redakcji „Robotnika”

uczestniczka akcji pomocy represjonowanym robotnikom „Ursusa” (1976)

współpracownik KSS „KOR”,  pracownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KK NSZZ „S” (1980-81)

Zespół ds. Gospodarki i Polityki Społecznej

Grupa robocza ds. indeksacji płac i dochodów (zwana także grupą ds. indeksacji i polityki społecznej)

Wróblewski Wojciech

socjolog, asystent w Zakładzie Socjologii i Wychowania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

harcmistrz, współorganizator i przewodniczący Rady Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej

członek Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Podzespół ds. Młodzieży

Wujec Henryk

fizyk w Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji, działacz opozycji

członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

współorganizator akcji pomocy dla robotników Ursusa i Radomia (1976), współpracownik KOR, członek KSS „KOR”

współzałożyciel pisma „Robotnik”, współpracownik Towarzystwa Kursów Naukowych

działacz związkowy, internowany, represjonowany, członek RKW Mazowsze NSZZ „S”, sekretarz KKW NSZZ „S”

przewodniczący warszawskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół „Powściągliwości i Pracy”

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Wujec Ludwika

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego (asystent przewodniczącego)

Wygnański Jan Jakub

technik elektronik, student socjologii, Uniwersytet Warszawski

uczestnik Kółek Samokształceniowych i Zespołu Oświaty Niezależnej

Podzespół ds. Młodzieży

Zakrzewska Janina

prawnik, profesor prawa konstytucyjnego

publicystka, członek PEN-Clubu, członek konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”

członek Komitetu Helsińskiego w Polsce

współautor ekspertyz i raportów dla NSZZ „S”,  Komitetu Helsińskiego w Polsce

Zespół ds. Reform Politycznych

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Grupa robocza ds. ordynacji wyborczej

Zalewski Jan

dziennikarz, literat

sekretarz Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych (1975-83), wiceprezes ZAIKS (do 1988)

członek Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych (1980-81)

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Zawistowski Zbigniew

architekt, artysta plastyk, właściciel pracowni architektonicznej

członek Rady Międzynarodowej Unii Architektów w Paryżu

Podzespół ds. Polityki Mieszkaniowej

Zdrada Jerzy

historyk dziejów politycznych nowożytnych, doktor hab., kustosz w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie

działacz związkowy, represjonowany, członek prezydium RKS Małopolska NSZZ „S”

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego

Grupa robocza ds. samorządu terytorialnego

Grupa robocza ds. stowarzyszeń

Ziabicki Andrzej

profesor fizyki molekularnej w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN

członek Rady Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk

doradca Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej PAN

w 1980 wiceprezes NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty (do włączenia do „S”)

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Zieliński Tadeusz

prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista prawa pracy, prawa związkowego i ubezpieczeń społecznych

autor ok. 170 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym 7 książek

członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (Genewa)

członek Komitetu Helsińskiego w Polsce, Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji

Zespół ds. Pluralizmu Związkowego

Podzespół ds. Górnictwa

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów

Grupa robocza ds. nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Grupa robocza ds. założeń do projektu ustawy o uprawnieniach niektórych pracowników do ponownego nawiązania stosunku pracy

Ziółkowski Janusz

socjolog, ekonomista, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

b. pracownik UNESCO (1965, 67, 1972-80)

przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Podzespół ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego

Zoll Andrzej

profesor prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim

członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej

współautor społecznego projektu prawa karnego oraz projektów innych ustaw

Podzespół ds. Reformy Prawa i Sądów (ekspert)

Żakowski Jacek

Podzespół ds. Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego (asystent przewodniczącego)

powrót na górę strony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *